Co nás trápí? ● Co nám chybí? ● Co chceme změnit?

 

1. NÁVRAT TRŽNICE NA NÁMĚSTÍ

 • Budeme usilovat o návrat tržnice zpět na Náměstí a zasloužíme se o kvalitní zázemí pro regionální Prodejce.

2. BEZPEČNOST VE MĚSTĚ

 • Najdeme řešení na usměrnění cyklistů v centru města a prosadíme návrat pěších hlídek příslušníků MěP do ulic.
 • Zavedeme aktuální dopravní informace na webu města a zaktualizujeme vyhlášku „o psech“.
 • Podpoříme vznik sboru dobrovolných hasičů.

3. ZELENÁ PRO MIKULOV

 • Podpoříme výzdobu města zelení, květinami a mobiliáři s následnou péčí o ně. Za tím účelem chceme příjmout městského zahradního architekta a také zahradníka, kteří by se strali o zeleň po praktické stránce.
 • Rozšíříme počet odpadkových košů, a tak se zasadíme o čistší město.
 • Chceme pečovat o Svatý kopeček a umístit zde biologické toalety a odpadkové koše.
 • Budeme se snažit najít řešení na využití bývalého lomu.

4. NAŠI SENIOŘI

 • Podpoříme aktivní stáří - umožníme seniorům vstup na koupaliště zdarma a zvýhodníme jim vstupné na kulturní akce, včetně kulturních akcí, které budeme podporvat.
 • Navrhneme zřízení Senior taxi - jedná se o dopravu osob po městě za zvýhodněných podmínek.
 • Rozšíříme služby DPS a G-centra a zasadíme se o bezplatné kurzy finančního a právního poradenství.

5. FINANCE, SPRÁVA A KOMUNIKACE S OBČANEM

 • Podpoříme přímé přenosy z jednání zastupitelstva prostřednictvím webového portálu a zasloužíme se o přehledný web města. Budeme usilovat o otevřenost veřejné správy a transparentnost hospodaření organizací s účastí města.
 • Zasadíme se o projekt „aktivní občan“ – jedná se o  zapojení občanů do chodu města, vzájemnou podporu a spolupráci.
 • Chceme na místním hřbitově osvětlení, lepší chodníky a rekonstrukci síně.
 • Máme zájem o svědomité nakládání s majetkem města Mikulova a chceme všechny veřejné zakázky transparentní, na což využijeme maximum dotačních titulů.
 • Máme zájem o udržitelný rozvoj cestovního ruchu a vybudování startovacích bytů pro mladé.
 • Pro děti budeme usilovat o snížené vstupné do kina a na kulturní akce.

6. ZDRAVOTNICTVÍ, ŠKOLSTVÍ A SOCIÁLNÍ OBLAST

 • Budeme usilovat o návrat zdravotní pohotovosti a odborných lékařů do města a také chceme na veřejných místech defibrilátory.
 • Podpoříme založení lesní mateřské školky a budeme usilovat o zachování a rozvoj místního Gymnázia se Střední odbornou školou.
 • Budeme usilovat o podepsání smlouvy s Oblastní charitou v Břeclavi.

7. DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA A ROZVOJ MĚSTA

 • Zasadíme se o dobudování záchytného parkoviště a systému parkování po městě včetně rekonstrukce prostoru vlakového a autobusového nádraží.
 • Chceme opravit a vybudovat chodníky ,tam kde je to opravdu potřeba a kde chybí, dobudovat bezbariérové přístupy, zvýšit počet přechodů pro chodce a následně o ně pečovat.
 • Podpoříme kontrolu stavu inženýrských sítí  ve městě a zasadíme se o komplexnost oprav a o urychlené vybudování kanalizace na Mušlově a ul. Valtická.
 • Zpřehledníme informační systém po celém městě.
 • Máme zájem o problematiku řešení dešťových v vod.
 • Budeme usilovat o obnovení funkce vodních hodin u bývalé Spořitelny a jezírka na Lormově náměstí.
 • Chceme hledat možnosti výstavby krytého bazénu.

8. SPORT, KULTURA A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY

 • Poskytneme úlevy na nájmech sportovním a zájmovým skupinám a navýšíme finanční prostředky pro kulturu a sport.
 • Máme zájem využít budovu bývalé hasičské zbrojnice pro vytvoření knihovny a centra setkávání se napříč generacemi.
 • Zasloužíme se o obnovu Lázeňského náměstí coby piknikového a odpočinkového parku pro občany a vybudujeme více klidových zón s vybavením pro občany.
 • Budeme podporovat tradice našeho kraje a více se zaměříme na pravidelné víkendové programy pro děti s rodinami.
 • Chceme usilovat t o místo pro možnost konání rodinných oslav včetně zázemí v bývalém Národním domě.