Věděli jste, že první zmínky o správě města jsou již z 15. století? Mikulov byl jako většina měst a městeček v zemi městem poddanským, což znamená, že správa města a jeho chod byly ovlivňovány vrchností, v našem případě Lichtenštejny. Vrchnostenská správa, reprezentovaná rychtářem, kontrolovala veškerý život města a stála v určité opozici vůči představitelům městské samosprávy, kterými byli tzv. konšelé (rada města). Z jejich středu se volil každoročně purkmistr, který hájil především zájmy vrchnosti a teprve až pak hledícího na prospěch města.

Až do 17. století správa fungovala jako v předchozích století. V šedesátých letech 17. století byla přestavěna radnice. Mikulov disponoval hrdelním právem, tedy mohl ukládat i tresty smrti. Koncem 18. století byl Mikulov sídlem tzv. řízeného magistrátu, vytvořeného na základě reformy městské správy Josefa II., která měla za úkol zajistit větší kontrolu činnosti městských rad ze strany státu. Městská rada se tak skládala z purkmistra, odborně vzdělaného syndika (ten měl na starosti soudní agendu) a tří radních. Volby těchto představitelů se konaly každé dva roky a volili je všichni plnoprávní mikulovští měšťané.

Politický život na komunální úrovni byl v Mikulově pestřejší, ale také komplikovanější než před první světovou válkou. První volby do obecního zastupitelstva byly v roce 1919, které se neuskutečnily, v následujícím roce 1920 dopadly také neúspěšně (silnější strany se dohodly na rovnoměrném rozdělení křesel v zastupitelstvu). V této době měl Mikulov starostu, dva jeho zástupce, 9 členů rady města a celkem bylo 36 zastupitelů.

Naše cíle v této oblasti:

* podpoříme přímé přenosy z jednání ZM prostřednictvím webového portálu a zasloužíme se o přehledný web s diskusním fórem

* zasloužíme se o „rozklikávací“ rozpočet, aby pro každého z nás bylo jednoduché se v něm orientovat a kontrolovat hospodaření města

* chceme větší informovanost ze strany radnice a transparentnost hospodaření organizací s účastí města

* máme zájem, aby Zpravodaj města Mikulova byl více objektivním periodikem

* budeme svědomitě nakládat s majetkem města Mikulova a dbát o to, aby se zastavil jeho prodej

* maximálně využijeme všech dotačních titulů pro rozvoj našeho města

* preferujeme využití obnovitelných zdrojů pro budovy v majetku města (např. městské byty)

*zasadíme se o projekt „aktivní občan“

* chceme, aby všechny veřejné zakázky byly transparentní, proto budeme usilovat o to, aby byly veřejnosti dostupné na webu města Mikulova od výběrového řízení po závěrečnou předávku včetně vizualizace

Obecní samospráva